حمایت کیفری از مالکیتهای فکری
34 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فهرست مطالب مقدمه: اهمیت بحث و تقسیم آن الف – بیان مساله: ب – ارایه‌ی فرضیه : بخش اول: کلیات و چگونگی حمایت از مالکیت ادبی – هنری فصل اول – تعاریف مبحث اول: «حقوق مالکیت معنوی» گفتار اول - حق: گفتار دوم - مالکیت: گفتار سوم - مالکیت معنوي (فکري): مبحث دوم: مالکیت ادبي – هنري مبحث سوم: حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان گفتار اول – حقوق مادی پدیدآورندگان: گفتار دوم – حقوق معنوی پدیدآورندگان: مبحث چهارم: حقوق مالکیت صنعتي فصل دوم: حقوق پدیدآورندگان در شریعت اسلام مبحث اول: پیشینه‌ی حقوق پدیدآورندگان در اسلام مبحث دوم: حقوق پدیدآورندگان در فقه معاصر اسلامی گفتار اول: معتقدين به عدم جواز مطلق اعطاي حق مالکیت فکري گفتار دوم: معتقدين به جواز مقيد اعطاي حق مالکیت فکري فصل سوم : «تاريخچه‌ي حمايت و ضمانت اجراهاي کيفري حقوق مالکیت فکري» مبحث اول: حوزه‌ي علايم صنعتي گفتار اول – تاريخچه‌ي حمايت و ضمانت اجراهاي کيفري بين المللي در حوزه‌ي علايم صنعتی: گفتار دوم – تاريخچه‌ي حمايت و ضمانت اجراهاي کيفري داخلي (ايران) در حوزه‌ي علايم صنعتی: مبحث دوم: حوزه‌ي مالکیت ادبي و هنري گفتار اول – تاريخچه‌ي حمايت و ضمانت اجراهاي کيفري بين‌المللي در حوزه‌ي مالکیت ادبي و هنري: گفتار دوم - تاريخچه‌ي حمايت و ضمانت اجراهاي کيفري داخلي (ايران) در حوزه‌ي مالکیت ادبي و هنري: بخش دوم: حمایت کیفری از آثار ادبی – هنری فصل اول: شرایط و خصوصیات حمایت علایم صنعتی و آثار ادبی و هنری 31 مبحث اول: انواع علایم تجاری 32 مبحث دوم: شرایط و خصوصیات علامت تجارتی مبحث سوم: شرايط و خصوصیات آثار ادبي و هنری: فصل دوم: جرایم، مواد قانونی آن‌ها، مراجع صالح برای رسیدگی و جرایم و مجازات‌های ناقضان حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری و صنعتی، تجاری مبحث اول: جرایم، مواد قانونی آن‌ها، مراجع صالح برای رسیدگی و جرایم و مجازات‌های ناقضان حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری: مبحث دوم: جرایم، مواد قانونی آن‌ها، مراجع صالح برای رسیدگی و جرایم و مجازات‌های ناقضان حقوق مالکیت علايم صنعتي و تجاري: مبحث سوم: معیارهای ثبت علامت تجاری جمع‌بندی و نتیجه‌گیری