موجبات ضمان سبب
38 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه: فصل اول: کلیات گفتار اول : تعریف و ضابطه‌ی تسبیب و انواع و مراتب تسبیب بخش اول : تعریف و ضابطه‌ی تسبیب بخش دوم : انواع و مراتب تسبیب: گفتار دوم: تعریف و ضابطه‌ی ضمان فصل دوم گفتار اول: بررسی شروط ضمان در تسبیب و چگونگی ضمان در حالت تزاحم موجبات بخش نخست: بررسی شروط ضمان در تسبیب: بخش دوم : چگونگی ضمان در حالت تزاحم موجبات گفتار دوم : بررسی موجبات ضمان و در قالب بیان مساله (مباشرت، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب) بخش اول: قتل دیگرى در حال خواب: بخش دوم: مسئولیت پزشک در برابر آزمایش‌هاى پزشکى روى بیمار: بخش سوم: اشتراک در جنایت و مسئولیت تناسبى بخش چهارم: تسبیب در جنايت بخش پنجم: اجتماع سبب و مباشر و یا اجتماع چند سبب بخش ششم: درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیت